Gia Clinic

Privacy verklaring avg

Privacyverklaring

Gia Clinic, gevestigd aan Stationsplein 11 6131AT Sittard, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.giaclinic.nl

Stationsplein 11, 6131AT Sittard
(+31)621980716
G.M.F. Piu is de Functionaris Gegevensbescherming van Gia Clinic.

Zij is te bereiken via (+31)621980716

Persoonsgegevens die wij verwerken

Gia Clinic verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • V oor- en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Zorgverzekering

 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een

  profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app

 • Bankrekeningnummer

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

  Gia Clinic verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

  • Gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Gia Clinic verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling

 • V erzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening

  uit te kunnen voeren

 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

  Geautomatiseerde besluitvorming

  Gia Clinic neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Gia Clinic) tussen zit. Gia Clinic gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: salonized.

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

  Gia Clinic bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en tot maximaal 12 maanden na de laatste dienstverlening van Gia Clinic of tot het moment dat u verzoekt om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd. Voor nieuwe gegevensverwerking vraagt Gia Clinic opnieuw om toestemming.

  Delen van persoonsgegevens met derden

  Gia Clinic verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Gia Clinic blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

  Gia Clinic gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Gia Clinic en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar welkom@giaclinic.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te geven. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine redable zone, de strook met nummers onder aan het paspoort), paspoortnummer, Burgerservicenummer (BSN), zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek. Gia Clinic wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Gia Clinic neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via welkom@giaclinic.nl.