Gia Clinic

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Gia Clinc Versie 2022.1.0 van de algemene voorwaarden vastgesteld op 1 oktober 2022 van het bedrijf Gia Clinic, gevestigd aan het Stationsplein 11 te Sittard en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62036610.

Artikel 1 – ALGEMEEN DEEL VOOR ALLE ZAKEN

– 1.1. Definities Cliënt:

Een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op basis van diensten aangaat met de schoonheidssalon. (Zie definitie: Dienst} Dienst: Alle werkzaamheden van Gia Clinic die niet onder de reguliere werkzaamheden van een product vallen. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Gia Clinic een overeenkomst heeft gesloten dan wel daarover in onderhandeling is.

– 1.2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, diensten, offertes en overeenkomsten Gia Clinic, inclusief aanvullende of gewijzigde offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, diensten en overeenkomsten. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig als zij uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Op elke overeenkomst tussen Gia Clinic en cliënt of opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

– 1.3. Wijziging algemene voorwaarden

Gia Clinic behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden in werking 30 dagen na schriftelijke bekendmaking aan de cliënt(en) en opdrachtgever(s).

– 1.4. Offertes/aanbiedingen

I. Offertes van Gia Clinic zijn vrijblijvend en hebben een geldingsduur van 14 dagen, tenzij anders aangegeven.
II. De inhoud van folders, brochures, prijslijsten en aanbiedingen is onder voorbehoud opgesteld en bindt Gia Clinic niet.

III. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. Acties, kortingen en aanbiedingen op diensten en producten kunnen niet gecombineerd worden tenzij er door Gia Clinic uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken van deze regel.

– 1.5. Totstandkoming overeenkomst

Gebondenheid aan een offerte/aanbieding ontstaat als opdrachtgever binnen de geldingsduur zonder wijziging of voorbehoud de offerte/aanbieding heeft bevestigd aan Gia Clinic. Daarmee ontstaat een overeenkomst conform de offerte/aanbieding. Bij wijzigingen of voorbehouden ten opzichte van de offerte/aanbieding is een bevestiging van de afspraken door Gia Clinic nodig voordat de overeenkomst ontstaat.

– 1.6. Wijziging overeenkomst

I. Door partijen gewenste wijzigingen in de gesloten overeenkomst dienen tijdig en schriftelijk te worden gemeld aan de andere partij.
II. Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst die hogere kosten dan in de offerte genoemd veroorzaken, worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

III. Wijzigingen kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijd door Gia Clinic wordt overschreden. Als zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, dan wordt dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever bevestigd. Indien Gia Clinic op verzoek of met voorafgaande instemming van de opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht, die buiten het overeengekomene vallen, worden deze werkzaamheden of prestaties door de opdrachtgever vergoed volgens de van toepassing zijnde tarieven van Gia Clinic.

– 1.7. Uitvoering overeenkomst

I. Gia Clinic spant zich zorgvuldig en vakkundig in om de overeenkomst na te komen.
II. De opdrachtgever is gehouden alle noodzakelijke gegevens tijdig en deugdelijk te verstrekken aan Gia Clinic.
III. Als er een termijn voor het voltooien van een overeenkomst is afgesproken, dan is dat geen fatale termijn die leidt tot toerekenbare tekortkoming, tenzij anders is overeengekomen. Bij het overschrijden van de termijn stellen partijen samen een nieuwe termijn vast.

IV. Gia Clinic heeft het recht derden in te schakelen bij het uitvoeren van de overeenkomst.

– 1.8. Duur en beëindiging overeenkomst

I. Tenzij anders overeengekomen wordt de overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd.
II. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door partijen schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken.
III. Een overeenkomst voor bepaalde tijd kan door partijen schriftelijk worden opgezegd tegen het einde van een contractperiode met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken. Als de opzegtermijn niet in acht wordt genomen, wordt de overeenkomst verlengd met één contractperiode.

IV. Als opdrachtgever de overeenkomst opzegt voordat de uitvoering is begonnen, is opdrachtgever gehouden alle redelijkerwijs gemaakte voorbereidingskosten, investeringen en een vergoeding voor winstderving te vergoeden.
V. Gia Clinic kan de overeenkomst terstond opzeggen als er omstandigheden bekend zijn geworden waardoor Gia Clinic gegronde vrees heeft dat opdrachtgever haar verplichtingen jegens Gia Clinic niet zal nakomen.
VI. De overeenkomst eindigt zonder voorafgaande opzegging als één der partijen, bedrijfsmatig handelend als natuurlijk persoon of op naam van een eenmans- BV/eenmanszaak, komt te overlijden, of als sprake is van stillegging, liquidatie, faillissement of van aanvraag van surséance van betaling van één der partijen.
VII. Als sprake is van opzegging bedoeld in de leden 5 en 6 van artikel 1.8 is het gehele bedrag van de resterende factuurbedragen direct opeisbaar zonder voorafgaande ingebrekestelling.
VIII. Als één der partijen vindt dat de andere partij toerekenbaar tekortschiet, deelt deze dit de andere partij per direct via aangetekende brief mee. De tekortschietende partij krijgt gedurende 14 dagen na dagtekening van de brief de gelegenheid alsnog behoorlijk na te komen. Blijft de tekortschietende partij gedurende deze periode in gebreke, dan kan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden. Er kan niet worden ontbonden als de tekortkoming gezien de bijzondere aard of geringe betekenis daarvan, de ontbinding met de daaraan verbonden gevolgen niet rechtvaardigt.
IX. Gia Clinic ter uitvoering van de overeenkomst producten in bruikleen heeft gegeven, is de opdrachtgever gehouden na het einde van de overeenkomst terstond alle door Gia Clinic in bruikleen gegeven producten te retourneren aan Piu Bella.
X. Als een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst bedoeld in dit artikel het gevolg is van omstandigheden die zijn te wijten aan opdrachtgever, dan wel krachtens de wet,

rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen, is opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die Gia Clinic dientengevolge lijdt. Voor zover deze schade bestaat uit gederfde winst wordt de schade begroot op 25% van de gemiddelde jaarsom die de opdrachtgever gedurende de resterende overeenkomstperiode verschuldigd zou zijn bij volledige uitvoering van de overeenkomst.

– 1.9. Persoonsgegevens, privacy en vertrouwelijkheid

I. Partijen staan ervoor in dat de voor, tijdens en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie zorgvuldig wordt behandeld. Informatie wordt in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd als dat door één der partijen als zodanig is aangeduid.
II. Gia Clinic is verplicht om zorgvuldig met alle informatie, bedrijfsgegevens, gegevensbestanden van cliënten en opdrachtgevers en overige bij de uitoefening van zijn werkzaamheden ter kennis gekomen vertrouwelijke gegevens om te gaan en geheim te houden.

III. Gia Clinic kan gegevens van cliënten en opdrachtgevers vastleggen in een geautomatiseerd systeem ten behoeve van de uitvoering van de diensten en overeenkomsten en om cliënten en opdrachtgevers van informatie te voorzien over (producten/diensten van) Gia Clinic en andere zorgvuldig geselecteerde bedrijven. Mocht de cliënt of opdrachtgever geen prijs stellen op deze informatieverschaffing, dan kan dit schriftelijk worden doorgegeven aan Gia Clinic.
IV. De cliënt voorziet de huidkliniek vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de huidkliniek aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. V. Gia Clinic respecteert de privacy van cliënten en opdrachtgevers en behandelt de verschafte persoonlijke informatie te allen tijde vertrouwelijk met inachtneming van de AVG. VI. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Gia Clinic verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

– 1.10. Overmacht

I. Tekortkomingen van Gia Clinic die niet te wijten zijn aan zijn schuld en noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen, geven noch cliënt, noch opdrachtgever recht op ontbinding van de overeenkomst dan wel op enige vorm van schadevergoeding.
II. De in het vorige lid bedoelde situaties omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen van partijen. (Hieronder vallen onder meer bedrijfsstoringen, werkstaking, acties van vakbonden, iedere verhindering van derden die – al dan niet op verzoek van Gia Clinic – betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, tekortkomingen van hulppersonen, storingen in of beperkingen van de levering van energie en materialentoevoer, uitvoerbeperkingen, stremmingen in het vervoer, brand, explosie, terrorisme, vandalisme, mobilisatie, oorlog, vorst, storm of onwerkbaar weer, overstromingen, het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke goederen en andere ongevallen, alsmede maatregelen van overheden die de nakoming van de overeenkomst belemmeren.)

– 1.11. Intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom – waaronder auteursrechten, octrooirechten, merkenrechten, naburige rechten, handelsnaamrechten en databankrechten – op alle door Gia Clinic uitgegeven publicaties en producten berusten bij Gia Clinic en/of haar licentiegevers. Zonder uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van Gia Clinic en/of haar

licentiegever mag niets uit de producten en diensten van Gia Clinic worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook.

– 1.12. Prijzen

I. Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW tenzij anders aangegeven. Gia Clinic kan een wijziging in het BTW-tarief aan opdrachtgever doorberekenen.
II. Gia Clinic behoudt zich het recht voor om prijswijzigingen door te voeren.
III. Gia Clinic meldt prijswijzigingen minimaal 30 dagen schriftelijk voor de ingangsdatum aan cliënt en opdrachtgever.

1.13. Klachten

Klachten over de geleverde producten of diensten dienen binnen 14 dagen na oplevering schriftelijk kenbaar gemaakt te worden aan Gia Clinic. Opdrachtgever geeft zo gedetailleerd mogelijk aan wat de aard van het gebrek is. Gia Clinic probeert binnen zeven dagen de klacht op te lossen. Als dat gezien de aard van de klacht niet mogelijk is, geeft Gia Clinic binnen zeven dagen aan hoe de klacht wordt behandeld. (Voor klachten over geleverde diensten in de schoonheidssalon: zie artikel 2.4.)

1.14. Betaling en verrekening

I. Betaling van facturen dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum en op de door Gia Clinic in de factuur aangegeven wijze en aangegeven valuta.
II. De termijn van 30 dagen geldt als een fatale termijn waarna opdrachtgever in verzuim is. Vanaf dat moment is de wettelijke handelsrente verschuldigd, alsmede incasso- en administratiekosten. De incasso- en administratiekosten worden vastgesteld op een bedrag van 10% van het openstaande saldo.

III. Als de opdrachtgever het niet eens is met het door Gia Clinic gefactureerde bedrag stelt hij/zij Gia Clinic daarvan onmiddellijk – doch uiterlijk binnen de betalingstermijn van 30 dagen – schriftelijk op de hoogte, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt in te stemmen met het door Gia Clinic gefactureerde bedrag.

IV. Iedere overschrijding van de betalingstermijn geeft Gia Clinic de bevoegdheid haar verplichtingen jegens de opdrachtgever onmiddellijk en zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving op te schorten.
V. Elke opschortings- dan wel verrekeningsbevoegdheid van de opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, wordt uitgesloten. De door de opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats ter voldoening van de verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de oudste onbetaalde facturen. De vermelding van de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur doet hier niets aan af.

VI. Geleverde producten blijven eigendom van Gia Clinic totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

Artikel 2 – DE SCHOONHEIDSSALON

– 2.1. Toepasselijkheid Artikel 2
Het algemene deel 1 van de algemene voorwaarden is van toepassing tenzij hiervan is afgeweken in de onderstaande artikelen. Alle toepasselijke voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de schoonheidssalon en cliënt waarop de huidkliniek deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

– 2.2. Inspanningen schoonheidssalon

De huidkliniek zal de behandelingen en diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De huidkliniek zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

– 2.3. Afspraken

I. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de huidkliniek melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de huidkliniek het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Wanneer er geen specifieke behandeling of dienst is overeengekomen zal er een bedrag van €10,- per ingepland uur in rekening worden gebracht. II. Indien de cliënt meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd in de huidkliniek komt, mag de huidkliniek de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

III. De huidkliniek moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk één werkdag voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

– 2.4. Klachten huidkliniek

Indien cliënt een klacht heeft over de behandeling, dienst of product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk of persoonlijk gemeld worden aan Gia Clinic. De huidkliniek moet de klager binnen vijf dagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal de huidkliniek de behandeling of dienst opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien de huidkliniek en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

– 2.5. Betalingsverplichting

Onverminderd het bepaalde in artikel 1.14, dient de cliënt direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling, verleende diensten en eventuele producten te voldoen. Uitsluitend na overleg met de huidkliniek is betaling in termijnen mogelijk.

– 2.6. Personeel in de studio

De huidkliniek heeft het recht om zonder vooroverleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers of collega’s, indien de huidkliniek dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk oordeelt. De cliënt zal tot en met één jaar na de laatste behandeling in de huidkliniek medewerkers van de huidkliniek niet direct of indirect voor zich laten werken, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de huidkliniek.

– 2.7. Aansprakelijkheid

I. De huidkliniek is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de huidkliniek is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

II. De huidkliniek is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.
– 2.8. Garantie

De huidkliniek geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling en op de producten. Deze garantie vervalt indien:
• De cliënt de behandeling heeft laten onderhouden door een andere huidkliniek.
• De cliënt met (agressieve) chemicaliën en/of schoonmaakmiddelen heeft gewerkt.

• De cliënt andere producten dan de door de huidkliniek geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud.
• De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de behandeling, zoals beschreven in de adviesfolder, niet heeft opgevolgd.

• De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
• De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

– 2.9. Spoedopdrachten en werkzaamheden buiten reguliere werktijden

I. Indien een opdracht inhoudt dat werkzaamheden moeten worden uitgevoerd op de dag van de ontvangst of buiten de reguliere werktijden, dan kan het gewoonlijk voor deze werkzaamheden geldende tarief worden verhoogd met maximaal 50%. De reguliere werktijden zijn met uitzondering van de zondag en algemeen erkende feest- en daarmee gelijkgestelde dagen als bedoeld in artikel 3 van de Algemene Termijnen Wet.

II. Onverminderd het bepaalde in artikel 2.8, verleent de schoonheidssalon een kosten-loze reparatiedienst aan cliënten buiten de reguliere afspraak mits:
* de cliënt binnen 24 uur na het ontdekken van de schade contact opneemt met de schoonheidssalon voor het maken van een afspraak.

* de cliënt geen betalingsachterstand heeft bij de schoonheidssalon.
* de afspraak voor reparatie binnen reguliere werktijden valt.
* de cliënt geen gebruik heeft gemaakt van deze dienst sinds de laatste reguliere afspraak. III. Onverminderd het bepaalde in artikel 1.14, dient de cliënt de kosten van de dienst, wanneer lid 1 van artikel 2.9 van toepassing is, bij vooruitbetaling te voldoen.

– 2.10. Beschadiging & diefstal

I. De huidkliniek heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
II. De huidkliniek meldt diefstal altijd bij de politie. Bij diefstal gaat de huidkliniek uit van toe-eigening en zal dan ook alsnog uitgaan van betaling of schadeloosstelling van de cliënt/dader.

– 2.11.Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de huidkliniek behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de huidkliniek het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.